You are not connected. Please login or register

Kirash

Go down  Wiadomość [Strona 1 z 1]

1 Kirash on Pią Lip 24 2015, 17:29

Kirash

avatar
Dorosły

Imię: Kirash
Rasa:Wilk Biały
Wiek: 5 lat
Orientacja: Heteroseksualna.
Ranga: Dorosły

Historia:
Ki­rash to wilk pochodzący z dalekiej pół­no­cy. Przyszedł na świat w watasze Lo­do­wych Pło­mie­ni. Je­go Ro­dzi­ce by­li swe­go cza­su Ome­ga­mi sta­da. Mat­ka zmar­ła wy­da­jąc go na świat, osie­ra­ca­jąc je­go oraz star­szą sio­strę Lia­re. O swo­im oj­cu wie­dział tyl­ko ty­le że po­cho­dzi z wa­ta­chy wia­tru da­le­ko na po­łu­dniu.

Je­go dzie­ciń­stwo skła­da­ło się głów­nie z nie­uda­nych prób po­ka­za­nia sio­strze, że jest coś wart. Lia­ra ob­wi­nia­ła go o śmierć mat­ki, a to do­pro­wa­dzi­ło do sta­rań znisz­cze­nia psy­chicz­ne­go mło­de­go wilcz­ka.

Gdy skoń­czył 2 la­ta za­du­żył się w jed­nej wil­czy­cy o imie­niu Ni­le­nor, któ­ra by­ła w je­go wie­ku. Je­go sio­stra, gdy się do­wie­dzia­ła o je­go uczu­ciu wy­ko­rzy­sta­ła to i za­czę­ła po­ni­żać wil­czy­ce oraz wy­śmie­wać Ki­rasha. Je­go sio­stra nie przy­pusz­cza­ła jed­nak, że to po­łą­czy obo­je, choć tyl­ko na pe­wien czas.

Pa­rę mie­się­cy póź­niej w wy­ni­ku próśb Ni­le­nory, po­szedł z nią po­roz­ma­wiać by da­ła jej spo­kój. Nic to nie­da­ło, a na­wet po­gor­szy­ło spra­wę. Lia­ra po­czy­na­ła so­bie co­raz gwał­tow­niej. Ma­jąc te­go dość pa­ra po­sta­no­wi­ła odejść. Ki­rash po­szedł, już po raz ostat­ni do sio­stry, by się po­że­gnać.

Jed­nak wil­czy­ca skwi­to­wa­ła to pro­stym "Nie prze­ży­jesz wy­star­cza­ją­co dłu­go by z stąd odejść" i rzu­ci­ła się na nie­go. Pod­czas wal­ki, któ­ra roz­go­ża­ła do­szło do wy­pad­ku. Lia­ra pa­dła mar­twa na śnieg, jed­nak Ki­rash nie­po­zo­stał bez uszczerb­ku. Sio­stra po­zo­sta­wi­ła na je­go py­sku dłu­gie za­dra­pa­nie. Prze­ra­żo­ny po­szedł do Ni­le­nor ale gdy tam­ta do­wie­dzia­ła się co zro­bił po­rzu­ci­ła go.

Przez na­stęp­ny rok po­dró­żo­wał ofe­ru­jąc usłu­gi na­jem­ni­ka wszyst­kim po­trze­bu­ją­cym ochro­ny. W dzień swo­ich pią­tych uro­dzin do­tarł do kra­iny z, któ­rej po­cho­dził je­go oj­ciec.

Te­raz stoi na mo­ście pro­wa­dzą­cym na te­re­ny swoje­go no­we­go do­mu - Wa­ta­chy Wia­tru.

Wy­gląd:
Bia­ły wilk o sze­ro­kiej pierś. Fi­zjo­no­mia ty­po­wa dla ga­tun­ku. Wy­róż­nia­ją go oczy ko­lo­ru gór­skich lo­dow­ców, dłu­ga bli­zna prze­cho­dzą­ca przez ca­łą sze­ro­kość py­ska. oraz fu­tro w oko­li­cach oczu przy­po­mi­na­ją ru­nę w sta­rym ję­zy­ku nor­dlin­gów zna­czą­cą "Księ­życ".

Cha­rak­ter: Aro­ganc­ki, dla wro­gów. Życz­li­wy wo­bec resz­ty. Lo­jal­ny wa­ta­sze do któ­rej do­łą­czył. Dia­blo in­te­li­gent­ny. Nie­na­wi­dzi wszyst­kich prze­ja­wów ra­si­zmu i po­ni­ża­nia in­nych.

Ekwi­pu­nek: Srebr­ny me­da­lion o kształ­cie mie­cza (pa­miąt­ka po oj­cu) oraz sa­kiew­ka z kost­ka­mi

Coś wię­cej: Dłu­ga bli­zna na twa­rzy prze­cho­dzą­ca przez ca­łą sze­ro­kość py­ska. Fu­tro w oko­li­cach oczu przy­po­mi­na­ją ru­nę w sta­rym ję­zy­ku nor­dlin­gów zna­czą­cą "Księ­życ". Mó­wi z wi­docz­nym ak­cen­tem z pół­no­cy.
(Jego gadka będzie zaznaczona tym kolorem)

Atrybut: ZręcznośćOstatnio zmieniony przez Kirash dnia Pon Lip 27 2015, 17:39, w całości zmieniany 1 raz

Zobacz profil autora

2 Re: Kirash on Pon Lip 27 2015, 09:15

Kejn

avatar
Latający Doświadczony Łowca
Admin
Mam prośbę jedynie o poprawę błędów ortograficznych i literówek. Może jeszcze spacje dajemy po znakach interpunkcyjnych a nie przed.
Popraw to i wtedy będzie akcept.

EDIT:
Akceptuję, witamy na forum!

Zobacz profil autora

Powrót do góry  Wiadomość [Strona 1 z 1]

Permissions in this forum:
Nie możesz odpowiadać w tematach