You are not connected. Please login or register

Kirash

Go down  Wiadomość [Strona 1 z 1]

1 Kirash on Pią Lip 24 2015, 17:29

Kirash

avatar
Dorosły

Imię: Kirash
Rasa:Wilk Biały
Wiek: 5 lat
Orientacja: Heteroseksualna.
Ranga: Dorosły

Historia:
Ki­rash to wilk pochodzący z dalekiej pół­no­cy. Przyszedł na świat w watasze Lo­do­wych Pło­mie­ni. Je­go Ro­dzi­ce by­li swe­go cza­su Ome­ga­mi sta­da. Mat­ka zmar­ła wy­da­jąc go na świat, osie­ra­ca­jąc je­go oraz star­szą sio­strę Lia­re. O swo­im oj­cu wie­dział tyl­ko ty­le że po­cho­dzi z wa­ta­chy wia­tru da­le­ko na po­łu­dniu.

Je­go dzie­ciń­stwo skła­da­ło się głów­nie z nie­uda­nych prób po­ka­za­nia sio­strze, że jest coś wart. Lia­ra ob­wi­nia­ła go o śmierć mat­ki, a to do­pro­wa­dzi­ło do sta­rań znisz­cze­nia psy­chicz­ne­go mło­de­go wilcz­ka.

Gdy skoń­czył 2 la­ta za­du­żył się w jed­nej wil­czy­cy o imie­niu Ni­le­nor, któ­ra by­ła w je­go wie­ku. Je­go sio­stra, gdy się do­wie­dzia­ła o je­go uczu­ciu wy­ko­rzy­sta­ła to i za­czę­ła po­ni­żać wil­czy­ce oraz wy­śmie­wać Ki­rasha. Je­go sio­stra nie przy­pusz­cza­ła jed­nak, że to po­łą­czy obo­je, choć tyl­ko na pe­wien czas.

Pa­rę mie­się­cy póź­niej w wy­ni­ku próśb Ni­le­nory, po­szedł z nią po­roz­ma­wiać by da­ła jej spo­kój. Nic to nie­da­ło, a na­wet po­gor­szy­ło spra­wę. Lia­ra po­czy­na­ła so­bie co­raz gwał­tow­niej. Ma­jąc te­go dość pa­ra po­sta­no­wi­ła odejść. Ki­rash po­szedł, już po raz ostat­ni do sio­stry, by się po­że­gnać.

Jed­nak wil­czy­ca skwi­to­wa­ła to pro­stym "Nie prze­ży­jesz wy­star­cza­ją­co dłu­go by z stąd odejść" i rzu­ci­ła się na nie­go. Pod­czas wal­ki, któ­ra roz­go­ża­ła do­szło do wy­pad­ku. Lia­ra pa­dła mar­twa na śnieg, jed­nak Ki­rash nie­po­zo­stał bez uszczerb­ku. Sio­stra po­zo­sta­wi­ła na je­go py­sku dłu­gie za­dra­pa­nie. Prze­ra­żo­ny po­szedł do Ni­le­nor ale gdy tam­ta do­wie­dzia­ła się co zro­bił po­rzu­ci­ła go.

Przez na­stęp­ny rok po­dró­żo­wał ofe­ru­jąc usłu­gi na­jem­ni­ka wszyst­kim po­trze­bu­ją­cym ochro­ny. W dzień swo­ich pią­tych uro­dzin do­tarł do kra­iny z, któ­rej po­cho­dził je­go oj­ciec.

Te­raz stoi na mo­ście pro­wa­dzą­cym na te­re­ny swoje­go no­we­go do­mu - Wa­ta­chy Wia­tru.

Wy­gląd:
Bia­ły wilk o sze­ro­kiej pierś. Fi­zjo­no­mia ty­po­wa dla ga­tun­ku. Wy­róż­nia­ją go oczy ko­lo­ru gór­skich lo­dow­ców, dłu­ga bli­zna prze­cho­dzą­ca przez ca­łą sze­ro­kość py­ska. oraz fu­tro w oko­li­cach oczu przy­po­mi­na­ją ru­nę w sta­rym ję­zy­ku nor­dlin­gów zna­czą­cą "Księ­życ".

Cha­rak­ter: Aro­ganc­ki, dla wro­gów. Życz­li­wy wo­bec resz­ty. Lo­jal­ny wa­ta­sze do któ­rej do­łą­czył. Dia­blo in­te­li­gent­ny. Nie­na­wi­dzi wszyst­kich prze­ja­wów ra­si­zmu i po­ni­ża­nia in­nych.

Ekwi­pu­nek: Srebr­ny me­da­lion o kształ­cie mie­cza (pa­miąt­ka po oj­cu) oraz sa­kiew­ka z kost­ka­mi

Coś wię­cej: Dłu­ga bli­zna na twa­rzy prze­cho­dzą­ca przez ca­łą sze­ro­kość py­ska. Fu­tro w oko­li­cach oczu przy­po­mi­na­ją ru­nę w sta­rym ję­zy­ku nor­dlin­gów zna­czą­cą "Księ­życ". Mó­wi z wi­docz­nym ak­cen­tem z pół­no­cy.
(Jego gadka będzie zaznaczona tym kolorem)

Atrybut: ZręcznośćOstatnio zmieniony przez Kirash dnia Pon Lip 27 2015, 17:39, w całości zmieniany 1 raz

Zobacz profil autora

2 Re: Kirash on Pon Lip 27 2015, 09:15

Kejn

avatar
Latający Doświadczony Łowca
Admin
Mam prośbę jedynie o poprawę błędów ortograficznych i literówek. Może jeszcze spacje dajemy po znakach interpunkcyjnych a nie przed.
Popraw to i wtedy będzie akcept.

EDIT:
Akceptuję, witamy na forum!


___________________________________
I'm out of my head, of my heart, of my mind.

You can run but, you can't hide. I'M GONNA MAKE YOU MINE.
Zobacz profil autora

Powrót do góry  Wiadomość [Strona 1 z 1]

Permissions in this forum:
Nie możesz odpowiadać w tematach